#მარტივილოგიკა გიორგი ომაძე და მარიამ თევდორაშვილი / ირმა გურასპაშვილი და ნიკოლოზ გურასპაშვილი

მარტივი ლოგიკა