საკადრო უზრუნველყოფა

საზოგადოებრივ მაუწყებელში 2017 წლის 31 ოქტომბრის მდგომარეობით, დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს 1174 მუშაკს.
ქალი – 469, მამაკაცი – 705.