Адырга: Украина ахада Владимир Зеленски

Владимир Зеленски – Адунеи аҿы ҳәынҭқарракгьы иҟам Урыстәыла аасҭа еиҳаны атерроризм аҧара алазҵо
Владимир Зеленски – Евроеидгыла алалара апроцесс кыраамҭа шаҭаху аадыруеит, аха раҧхьатәи ашьаҿа ҟаҳҵароуп
Дмитри Песков - Путин  Зеленски иҧыларазы хаангьы мап имкыцт, аха, аиҧыларазы иашьашәалоу адокумент еиқәыршәазароуп, адокумент атекст макьана иҟам
Владимир Зеленски -  Адунеи Ҟрым ампыҵахалареи Қырҭтәыла иаҿагылаз аибашьреи  ирбар рҭахымызт, аха, ирбеит
Владимир Зеленский ақалақь Буча дҭааит
Владимир Зеленски – Европатәи аҳәынҭқаррақәа зегьы Урыстәылазы абаҕәазақәа адыркыроуп, урыстылатәи акоммерциатә аҕбақәагьы рырратә аҕбақәа ирышьҭаларц
Владимир Зеленски 7 қалақьк рахь, Қарҭгьы нрылаҵаны,  ааҧхьара ҟаиҵеит -  Шәара  ҭынч шәымтәар, адәахьы шәдәылҵны, ҳақәҧара шәадгылар сҭахуп, избанзар, Украина каҳар, Европагьы каҳауеит
Владимир Зеленски -  Баби Иар анеҩс иҟалои?  Изакәытә  "арратә обиектқәоу" Урыстәылазы иҵегьы ишәарҭоу, Софиатәи аныхабаа, Лавра, мамзаргьы Киев иҟоу Андреи иныхабаа?
Владимир Зеленски - Зегь дара роуп Урыстәыла абри ажәылара аанкылашьас иаҭатәу азы ҳацәажәара ақәшәоит
Владимир Зеленски – Украина ажәылараз акәымкәа, ахыхьчара азоуп абџьар заҭаху