Адырга: Ллоид Остин

Ллоид  Остини  Сергеи Шоигуи ҭелла еиҿцәажәеит
Ллоид Остин – Уажәы аибашьра ихьанҭаӡоу афаза иҭагылоуп, Украина зыҧшра ҟамҵакәа  аколлективтә цхыраара аҭатәуп
Пентагон - Ллоид Остин  Урыстәыла атәылахьчара аминистр диацәажәан, Урыстәылахь  ааҧхьара ҟаиҵеит Украинаҿ зыҧшра ҟамҵакәа амца ааныркыларц
Ллоид Остин - Адунеи ахь Америка ашьҭымҭа абри ауп - Украина адгылараҿ акзаара ҳамоуп, Урыстәыла Украина ақәлара ҳаҿагылоит
Ллоид Остин - Аԥыза Ӷарибашвилии атәылахьчара аминистр Џьуаншер Бурҷулаӡеи ашәарҭадара азеиԥш проблемақәа рыхцәажәареи ЕАШ-и Қырҭтәылеи рстратегиатә партниорра амч ашьақәырӷәӷәаразы имҩаԥгаз аиԥылареи рзы иҭабуп ҳәа расҳәоит
Иракли Ҕарибашвили – Шәара шәвизит - ҳтәыла аҵакырадгьылтә акзаара адгылара аганахьала Америка аган аҟынтә ашьҭымҭа ҕәҕәоуп
Ллоид Остин – Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ҳшадгыло шьақәсырҕәҕәарц алшара ахьсоуз сеигәырҕьоит
Ллоид Остин – Урыстәыла Қырҭтәыла аҵакырадгьыл  20 наӡына импыҵахаланы иамоуп, аплатформа ҿыц алацәажәара иалагаанӡа, амца аанкылара иазкны  2008 шықәсазы ирыдыркылаз аиқәшаҳаҭра нарыгӡароуп
Ллоид Остин - Қырҭтәыла – ҳара ҳзы зеиҧшҟамлац аҵакы змоу регионуп, сара шәтәыла саҭааит Қырҭтәылагьы адунеигьы агәра дсыргарц ҳаизыҟазаашьақәа шыбзиоу
Ллоид Остин – Сара сзы ҳаҭыр дууп аинициатива ҿыц ацәыргара, уи арратә аусхкы аҿы Америкеи Қырҭтәылеи  русеицураҿы ахадаратә ҭыҧ ааннакылоит
Қырҭтәыла Атәылахьчара министраҿ Ллоид Остин иԥылара аофициалтә церемониа мҩаԥган
Келли Дегнан - Ллоид Остин ивизит ЕАШ-и Қырҭтәылеи ирыбжьоу еизыҟазаашьа ӷәӷәақәа шынагӡо даҽазнык шьықәнарӷәӷәоит
ЕАШ атәылахьчара маӡаныҟәгаҩ Қырҭтәыла аофициалтә ивизит иалагеит
Пентагон - Иракли Ӷарибашвили иҟны аиԥылараҿ Атәылахьчара маӡаныҟәгаҩ Қырҭтәыла атериториатә акзаара адгылара ааирԥшуеит, ЕАШ-и Қырҭтәылеи ирыбжьоу астратегиатә партниорра аҵак ду шамоу иазгәеитҭоит
Иаауа амчыбжь азы Қырҭтәыла даҭаауеит ЕАШ атәылахьчара маӡаныҟәгаҩ
Қырҭтәыла атәылахьчара аминистри ЕАШ атәылахьчара амаӡаныҟәгаҩи ҭелла еицәажәеит
Нато атәылахьчара министрцәа иахьатәи реиԥылараҿ Урыстәылантә иаауа ашәарҭақәа рыхцәажәоит