Адырга: Левaн Дaвиҭaшвили

Леван Давиҭашвили - Ишиашоу атәымтә инвестициақәа рганахьала сынтәагьы апозитивтә динамика нагӡоит, урҭ рхыԥхьаӡара миллиард доллар еиҳахеит
Леван Давиҭашвили - Ҳтәыла ишәарҭам иҭышәынтәалоу, узықәгәыӷыша партниорны иҟалеит
Қырҭтәылеи Катари амшынуаа рсертификациа азхаҵара иазку амеморандум рыбжьарҵеит
Леван Давиҭашвили – «Абырфын мҩа афорум» алахәылацәа рырацәара алагьы иубарҭоуп аҳәынҭқаррақәа рацәа Қырҭтәылеи ҳтәыла аекономикатә тенденциақәеи ишрызҿлымҳау
Леван Давиҭашвили – Ҳара хықәкыс иҳамоуп Китаи еиуеиҧшым ақалақьқәа рахь есымша жәаба раҟара ареисқәа рымҩаҧгара
Леван Давиҭашвили Аинфарструктуратә инвестициақәа рзы Азиа абанк вице-ахада диԥылеит
Леван Давиҭашвили иҳәамҭала,  Украина "Georgian Airways" иазышьақәнаргылаз асанкциақәа аполитикатә ашьаҭа рымоуп
Леван Давиҭашвили – Ҳара Анаклиатәи абаҕәаза иадҳәаланы жәларбжьаратәи аилахәырақәа рҟынтә азыҳәамҭақәа ҳауит,  урҭ рыхәаҧшра ҳаҿуп
Леван Давиҭашвили – Қырҭтәыла аҭагылазаашьа егьырҭ атәылақәа рҭагылазаашьа аконтекстаҿ ахәаҧшра ҟалом
13ҩык аоппозициатә депутатцәа Леван Давиҭашвили аинтерпелиациа аформатаҿ апарламентахь иҧхьоит
Леван Давиҭашвили Араԥцәа Еидҵоу Аемиратқәа адәныҟатәи ахәаахәҭра азҵаарақәа рзы аҳәынҭминистр Ҭани Бин Аҳмед Аль Зеиуди диԥылеит
Леван Давиҭашвили – Аиҳабыра  «ҲудонГЭС» аахәара иазку аиқәшаҳаҭра иадгылеит
Леван Давиҭашвилии Азербаиџьан Аенергетика аминистри реиԥылараҿ ҩганкалатәи аусеицураҿ иҟоу априоритеттә хырхарҭақәа ирыхәаԥшит
Леван Давиҭашвили – Қырҭтәыла асанкциақәа ззышьақәыргылоу анефт аанахәом
Леван Давиҭашвили – Арегион аҿы Қырҭтәыла раҧхьатәи ҳәынҭқаррахоит апроект  SpaceX Starlink аусура иахьалаго
Леван Давиҭашвили Венгриа адәныҟатәи аусқәеи ахәаахәҭреи рзы аминистр диԥылеит
Леван Давиҭашвили – Иахьазы ача ахә ацҵаразы изакәызаалак мзызк иҟам
Леван Давиҭашвили -  Аконгрессменцәеи ҳареи ҳаиҧылараан даҽазнык ишьақәырҕәҕәан Қырҭтәыла аполитикатә адгылара шамоу
Леван Давиҭашвили - Арегион аҟны Қырҭтәыла Америказы зегь реиҳа иҭышәынтәалоу, зекономикатә ҭагылазаашьа апрогноз аҟаҵара мариоу тәылоуп
Леван Давиҭашвили ЕАШ аусуратә визитла дыҟоуп