Адырга: Џьо Бaиден

Џьо Баиден - Қырҭтәыла евроатлантикатә қәыҧшылара алаларазы ҳадгылоуп, Америка наҟ-наҟгьы Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи иадгылоит
Џьо Баиден  -  Зеленски ажәа сиҭеит анырҵәагақәа  F-16 Урыстәыла аҵакырадгьыл ажәыларазы рхы ишадмырхәо азы  
Џьо Баиден аофициалтә ҳәамҭа ҟаиҵеит 2024 шықсатәи апрезиденттә алхрақәа дшалахәхо
Џьо Баиден аиашахаҵаҩцәа Мшаҧы рыдиныҳәалеит
Џьо Баиден инапы аҵаиҩит "Covid-19" ахыҵхырҭа иазкны адырра акьыԥхьра иазкә азакәан
Џьо Баиден Путин ибандаҩтәразы Жәларбжьаратәи ашьауҕатә аӡбарҭа иаднакылаз ақәҵара дазыразуп
Аҩны шкәакәа аинформациа ала, Џьо Баиден ицәа акьыба амаԥҟаратә операциа изыҟаҵан
Џьо Баиден иадминистрациа Украина ҩмиллиард иаҟароу арратә цхыраара иашьҭанеиуа апакет азалнахуеит
АИХқәа рдыррақәа рыла, америкатә чынуаа Урыстәыла заанаҵы адырра арҭеит Џьо Баиден Украинаҟа ивизит иазкны
Џьо Баиден  - Путин  Украина иҧсыҽуп, Мраҭашәара еиҟәшоуп ҳәа игәы иаанагон, уажәгьы убасҵәҟьа игәы иаанагоит ҳәа сыҟам, шықәсык ашьҭахь аршаҳаҭгақәа зегьы абра иҟоуп, абри ауадаҿ, ҳара ҳаидгылоуп
Џьо Баиден  - Шықәсык ашьҭахьгьы Киев игылоуп, адемократиа гылоуп
Џьо Баиден жәабран 20 рзы аофициалтә визитла Польша даҭаауеит
Џьо Баиден имаӡоу адокументқәа рыҵәахра аҵас аилагара аус апрокурор ҷыда ҭиҵааауеит
Џьо Баиден ицхырааҩцәа имаӡоу адокументқәа даҽа партиак аадырҧшит
Џьо Баиден инапы зҵаиҩыз абиуџьет ала иазҧхьагәаҭоуп Украинеи Қырҭтәылеи ацхыраара рзоушьҭра
Џьо Баиден  - Урыстәыла ари аибашьраҿ аиааира агом, аха, ҳара уезгьы Путин иацәажәара ҳақәшәоит
Џьо Баиден Зеленски иахь  - Шәара ахаангьы шәымацара шәаанхом
Аҩны шкәакәа апрессмаӡаныҟәгаҩ - Џьо Баиден иԥшьгарала, 2023 шықәса хәажәкыра 29-30 рзы "Адемократиазы асаммит" аҩбатәи аиԥылара мҩаԥгахоит
Џьо Баиден  -  Херсонынтә  арбџьармчқәа ралгара ала лабҿаба иубарҭоуп аурыс аруаа ареалтә проблемақәа шрымоу
Џьо Баиден - "Твиттер" адунеи амц аланарҵәоит