Адырга: Германтәыла

Иаркли Ӷарибашвили аофициалтә визитла Германтәыла ддәықәлеит
Германтәыла адәыҕбақәа аӡритә арныҟәгақәа рахь ииагоуп  
АИХ-қәа ишаарыцҳаз, аенергетикатә кризис аҿагыларазы Германтәыла аиҳабыра 65 миллиард евро алнахуеит
Олаф Шольц - Германтәыла аԥсабаратә газ Канадантә аанахәоит
Қырҭтәыла адәныҟатәи аусҳәарҭа - Германтәыла аполитикатә гәыԥқәа ассоциациатә трио атәылақәа Евроеидгыла акандидат статус ирласны анашьара аԥшьгарала иқәгылеит
Германтәыла Атәылахьчара аминистр ишаалыцҳаз, хара имгакәа Украина германтәылатәи амалакәырытә артиллериатә бзарбзанқәа аиуеит
Руслан Степанчук  Берлин  Олаф Шольци  Бундестаг ахадеи дырҧылеит
Саломе Зурабишвили Германтәыла лусуратә визит иалагеит
Саломе Зурабишвили визитла Германтәыла ддәықәлоит
Германтәылатәи апарламентарцәа Украина атехника хьанҭа аҭара адгылеит
Китаи аҟынтә Германтәылаҟа Урыстәыла иакәшаны ицо адәыӷба Қырҭтәыла иавсуеит
Олаф Шольц – Ҳара цқьа ҳазхәыцны аӡбара ҳадаҳкылеит,  афымцеиқәыршәара аусхкы аҿы Урыстәылаҟны абизнесусура наҳагӡоит
Германтәыла аканцлер иӡбарала, урыстәылатәи агазмҩангага "Северный поток – 2" алицензиа аанкылоуп
Дмитри Кулеба Германтәыла хаҭарнакцәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит Украина ақәылара аичырчара ирылоу аҳәамҭақәа ҟарымҵарц
Қырҭтәылеи Германтәылеи реиҳабырақәа афинанстә усеицура иазку аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит
Германтәыла аӡхыҵра амшала иҭахаз ауаа рхыҧхьаӡара шьҭыҵит  33ҩык рҟынӡа
Уаҵәы, аусурҭа аҧшаара амзызла  Қырҭтәылантә Германтәылаҟа идәықәлоит атәылауаа раҧхьатәи ргәыҧ
Германтәыла, Зелимхан Хангошвили ишьра амшала, Урыстәыла асанкциақәа азышьақәнаргылар ауеит
Германтәыла акоронавирус змоу ауаа рхыҧхьаӡара 1000ҩык рҟынӡа инаӡеит