Саломе Зурабишвили Германтәыла лусуратә визит иалагеит
Саломе Зурабишвили Германтәыла лусуратә визит иалагеит

Қырҭтәыла ахада  Саломе Зурабишвили  Германтәыла лусуратә визит иалагеит. Аҧылара ацеремониа мҩаҧган жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәаза  Берлин-Бранденбург аҿы.

Иахьа Қырҭтәыла ахада Германтәыла ахада  Франк-Вальтер Штаинмаиер диҧылоит ишиашо, иара убас, ирҭбаау аформат аҿы.

https://www.facebook.com/zourabichvilisalome/videos/479144057301274/