Саломе Зурабишвили аусуратә визитла Франциа дыҟоуп
Саломе Зурабишвили аусуратә визитла Франциа дыҟоуп

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили аусуратә визитла Франциа дыҟоуп. Ахада лпрессмаҵзура аинформациала, зыҩаӡара ҳараку аиԥыларақәа Страсбурги Парижи мҩаԥгахоит, ахада далахәп “Адемократиазы адунеитә форуми” “Париж аҭынчратә форуми”.

Франциа аусуратә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны Қырҭтәыла ахада Европа ахеилак амаӡаныҟәгаҩ хада Мариа Пеичиновиви Буричи Европа ахеилак апарламенттә ассамблеиа ахада Тини Коқси, Исландиа аԥыза-министр Катрин Иакобсдотири дырԥылоит.