Адырга: Сaломе Зурaбишвили

Саломе Зурабишвили Европатәи ахеилакахь ааҧхьара ҟалҵеит
Иракли Кобахиӡе  - Атәыла еиҵахозар, уи акандидат астатус ахәҭам, аха, ҳгәы ишаанаго ала,  Саломе Зурабишвили лхаҭа деиҵахеит, лара лхаҭа Евроеидгыла алаларазы астатус ҳанашьара иаҿагыло акампаниа мҩаҧылгоит
Саломе Зурабишвили европатәи алидерцәа рахь ааԥхьара ҟалҵеит Қырҭтәыла адгылара азаадырԥшырц
Саломе Зурабишвили европатәи алидерцәа рахь ааԥхьара ҟалҵоит ихадароу аамҭазы Қырҭтәыла адгылара азаадырԥшырц
Қарҭ жәларбжьаратәи аконференциа "Алидерцәа аимакқәеи, аҭынчреи ашәарҭадареи ирызкны" мҩаԥысуеит
Саломе Зурабишвили  Азербаиџьан аиҧыларақәа мҩаҧылгеит
Саломе Зурабишвили Қырҭтәыла атәылауааи апартиақәеи, анапхгара ахаҭарнакцәеи рахь ааԥҳьара ҟалҵоит рашәара 16 рзы Европа ашҭаҿ еизарц
Саломе Самадашвили - Акандидиат статус Украинеи Молдове мацара рырҭар, изаамҭаным алхрақәа рымҩаԥгара азҵаара иқәҳаргылоит
Иракли Ӷарибашвили Саломе Зурабишвили лҳәамҭа аҭак аиҭеит
Саломе Зурабишвили Италиа асенати адепутатцәа рпалатеи рхантәаҩцәа дырԥылеит
Рим, Италиа ахада ихан аҟны Саломе Зурабишвили лԥылара аофициалтә церемониа мҩаԥган
Саломе Зурабишвили - 100 мшы ҵит Урыстәыла Украина иаҿагыланы агрессиа иалагеижьҭеи, украинаа  аадырҧшит зиаира ҟамло ҳәа иҧхьаӡаз амч иаиааир шрылшо
Саломе Зурабишвили украинаа Киев амш рыдылныҳәалеит
Саломе Зурабишвили -  Ҳара алшара ҿыцқәеи аҳасабтә ҿыцқәеи раамҭа ҳҭагылоуп, убри аҟынтә, агәҽанызаареи, ахиазаареи, ҧхьаҟа аҧшреи, аҧеиҧш абареи, афырхаҵара аарҧшреи ҳахәҭоуп
Саломе Зурабишвили – Лаҵара  26 аназгәаҳҭо, абри амш ҳзаазгаз, ҳмилаҭтә ҷыдарақәеи ҳхақәиҭреи еиқәзырхаз ауаа ҳгәалаҳаршәоит
Ахада аԥсуа, ауаԥс, ачерқьез бызшәақәа рҟынтә аиҭагаратә усуразы Рима Кинҵурашвилии, Наира Бепиеви Лариса Тупцоковеи Ахьӡ-аԥша аорден ранашьан
Саломе Зурабишвили – Леқсо Ҭораӡе исахьала Қырҭтәыла ақырҭуа дуӡӡа дацәыӡит, амузыка  - апианист дуӡӡа, иҩызцәа  - аҩыза гәакьа дырцәыӡит
Саломе Зурабишвили  Еммануел Макрон идылныҳәалеит Франциа ахада иҭыҧ азы иеиҭалхра
Саломе Зурабишвили - Ииашаҵәҟьаны иаҳҭаху Евроеидгылеи Нато-и рахь узықәгәыӷыртә иҟоу ирласу аинтеграциоуп
Саломе Зурабишвили Берлинтәи аҭӡамц ахь днеит