Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Америкатә Сенат аконгрессменцәа рделегациа дырҧылеит 
Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Америкатә Сенат аконгрессменцәа рделегациа дырҧылеит 

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили, Мадрид ивизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, Америкатә Сенат аконгрессменцәа рделегациа дырҧылеит, америкатә делегациа иахагылоуп Сенат адәныҟатәи аусқәа рзы акомитет европатәи акомитетеиҵа ахантаҩәы, асенатор Џьим Шаҳини асенатор Том Тилиси. 

Аиҧылараҿы хшыҩзышьҭра азун азеиҧш принципқәеи аинтересқәеи рышьаҭала ишьақәгылаз Қырҭтәылеи Америкеи рстратегиатә партниорра. Аганқәа рхаҭарнакцәа астратегиатә партниорра иаҵанакәа аусхкқәа зегьы рҿы иҟоу аихьӡарақәа ирылацәажәеит. Ишазгәарҭаз ала, ҩ-тәылак русеицура иаҳа арҭбаара иазыхиоуп.  

Иара убас, аиҧылараҿы иаҵшьны иазгәаҭан Қырҭтәыла европатәи евроатлантикатәи ҽазышәарақәеи, Евроеидгыла алалара апроцесси, НАТО ашҟа аинтеграциеи аҿы атәылаҿы иҟоу апрогресс.  

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала, Қырҭтәыла европатәи аперспектива анашьара иазку Еврокомиссиа агәаанагара аофициалла иазхаҵан, Еврокомиссиа абжьгарала, Европатәи Ахеилак уи шьақәнарҕәҕәеит. 

Аҧыза-министр асенаторцәа ҭабуп ҳәа реиҳәеит Қырҭтәыла ахьыҧшымреи, аҵакырадгьылтә акзаареи, евроатлантикатә ҽазышәарақәеи рыдгыларазы. 

Аҧыза-министр иҟны аиҧылара рхы аладырхәит Америкатә Конгресс асенаторцәа: Дик Дарбин, Крис Кунс, Рои Блант, Диб Фишер, Џьони Ернст. 

 

Акомментари аҟаҵара