Апенитенциартә маҵзура ҷыда - Михаил Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа аицәахара амшала апенитенциартә усбарҭашҟа амедицинатә цхыраара лас инеизшәа аларҵәара зауз аинформациа ииашам
Апенитенциартә маҵзура ҷыда - Михаил Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа аицәахара амшала апенитенциартә усбарҭашҟа амедицинатә цхыраара лас инеизшәа аларҵәара зауз аинформациа ииашам

«Михаил Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа аицәахара амшала апенитенциартә усбарҭашҟа амедицинатә цхыраара лас инеизшәа аларҵәара зауз аинформациа ииашам», — иануп Апенитенциартә маҵзура ҷыда адырраҿы.

Аусбарҭаҿы ишырҳәаз ала, абаандаҩы Михаил Саакашвили иҭаҩцәа данырҧылоз,  аусбарҭа  №12  иазааигәаны иҟоу аусбарҭа №16 аҿы аревакцинациа апроцесс мҩаҧысуан.

«Зыӡбахәы ҳәоу аусбарҭақәа рыҩналарҭа хада инфраструктурак иаҵанакәеит, АИХ абри афакт рхы иадырхәит еиҭах адезинформациа аларҵәаразы.

Михаила Саакашвили шьыжь инаркны аҭааҩцәа дырҧылон, иара хар имамкәа дыҟоуп», — иануп аҳәамҭаҿы.

 

Акомментари аҟаҵара