საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სხდომა - პირველი დეკემბერი, 2017

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #396, სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის” სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #397, სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #398; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #399, სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ

დატოვე კომენტარი