ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი

საქართველოს ეკონომიკა 9.5 პროცენტით გაიზარდა, ხოლო იანვარ-თებერვლის საშუალო მაჩვენებელი 7.7 პროცენტია. აღნიშნული მონაცემი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გამოიკვეთა. საქსტატის ინფორმაციით, 2024 წლის თებერვალში ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა ენერგეტიკისა და სამთომოპოვებითი მრეწველობის სექტორებში.