რეგულაცია/ნორმატიული აქტები

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარედაქციო პრინციპები

სოციალური ქსელების გამოყენების წესები

 

ევროვიზიაზე კონკურსანტის შერჩევის წესი

 

 

გენდერულთანასწორობის შესახებ ანგარიში

გენდერულ თანასწორობაზე მომზადებული ანგარიში All Things Being Equalუკვე ქართულ ენაზეა ხელმისაწვდომი. ანგარიშზე თინათინ ბერძენიშვილის ხელმძღვანელობით, ევროპის მაუწყებელთა კავშირის გენდერული თანასწორობის ჯგუფი მუშაობდა, რომელიც 11 ქვეყნის წარმომადგენლისგან შედგება.

გენდერული თანასწორობის ანგარიში სახელწოდებით All Things Being Equal საზოგადოებრივი მაუწყებლების ერთგვარი გზამკვლევია, რომელიც აგებულია EBU-ს წევრი ქვეყნების რეალურ მაგალითებზე და მოუწოდებს ევროპის მაუწყებელთა კავშირის წევრ ქვეყნებს, დაიწყონ საკუთარი ორგანიზაციების მონაცემების გადახედვა ამ მიმართულებით და იმოქმედონ გენდერული ბალანსის მისაღწევად.

ანგარიში ევროპის მაუწყებელთა კავშირის 83-ე გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პირველი არხის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ, თინათინ ბერძენიშვილმა 2019 წლის დეკემბერში წარადგინა.

ანგარიშის წარდგენაში მასთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს EBU-ს პრეზიდენტმა/BBC-ის გენერალურმა დირექტორმა ტონი ჰოლმა და EBU-ს გენერალურმა დირექტორმა ნოელ კურანმა.

ევროპის მაუწყებელთა კავშირის გენდერული ბალანსის ჯგუფის ხელმძღვანელად თინათინ ბერძენიშვილი თავად ტონი ჰოლმა წარადგინა და გენერალურ ასამბლეაზე მადლობა გადაუხადა საქმის მაღალ დონეზე შესრულებისთვის. ტონი ჰოლმა ასევე აღნიშნა, რომ ამ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე მუშაობა 2020 წელსაც აქტიურად გაგრძელდება.

 

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხების სიგნალის ტრანზიტის უფლება

საქართველოში ავტორიზებულმა ყველა ტრანზიტორმა სუბიექტმა, რომელსაც სურვილი აქვს საზოგადოებრივი მაუწყებლის არხების ტრანზიტი განახორციელოს ინტერნეტის საშუალებით (ვებ საიტები, აპლიკაციები, OTT და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიის საშუალებით) უნდა მიმართოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებას და ამ პლატფორმებისათვის განკუთვნილი სიგნალის მიწოდებას არადისკრიმინაციული მიდგომის პრინციპის დაცვით, მაუწყებლის მიერ განსაზღვრული პირობებით.

 

მიმართვა უნდა მომზადდეს წერილობითი სახით და გაიგზავნოს მისამართზე: მ.კოსტავას 68. 0171, თბილისი, საქართველო.

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებულია, ერთი მხრივ, უზრუნველყოს სიგნალის გადაცემასთან დაკავშირებული კანონისმიერი ვალდებულებები და, მეორე მხრივ, დაიცვას მაყურებლის უფლება, შეასრულოს საერთაშორისო პარტნიორებთან ნაკისრი ვალდებულებები, იზრუნოს ქვეყნის იმიჯზე და უზრუნველყოს ე.წ. მეკობრეული გზებით ექსკლუზიური პროდუქტის უკანონო და არამართლზომიერი გავრცელების ფაქტების აღმოფხვრა.

 

 

საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო ინტეგრაციის, ეთნოსთაშორისი და რელიგიათაშორისი ურთიერთობების ხელშეწყობის მედია სტრატეგია

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნისა და განვითარების სტრატეგია

 

ნორმატიული აქტები

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ დაფუძნებულია „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე. შესაბამისად, კანონი განსაზღვრავს:

 • სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამართლებრივ სტატუსს, ხელმძღვანელ ორგანოებს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შინაარსობრივ ვალდებულებებს, საქმიანობის პრინციპებს (სარედაქციო დამოუკიდებლობა, ტელერადიოპროდუქციის და მასთან დაკავშირეული მომსახურების შესყიდვა, საქმიანობის საჯაროობა და ა.შ.), პროგრამული პრიორიტეტების მიღების წესს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრის (მეურვის), გენერალური დირექტორის და თანამშრომლის ინტერესთა კონფლიქტის პირობებს, სამეურვეო საბჭოს წევრთა რაოდენობას, გენერალური დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს წევრთა თანამდებობაზე დანიშვნისა და გათავისუფლების წესებს, სამეურვეო საბჭოს მიერ სხდომის ჩატარებისა და გადაწყვეტილებების მიღების წესებს, სამეურვეო საბჭოს ფუნქციებს, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის დამტკიცების და აუდიტის ჩატარების პირობებს, სამეურვეო საბჭოს მიერ ანგარიშის წარდგენის წესს და ვადებს
 • მოთხოვნებს, რომელიც დაცული უნდა იქნეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ტელერადიოპროდუქციის წარმოების ან/და გავრცელებისას
 • სამაუწყებლო რეკლამის (კომერციული, სოციალური და წინასაარჩევნო რეკლამის) სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ეთერში განთავსებისა და გავრცელების წესებს
 • მაუწყებლობის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ორგანოს, საქართველოს კომინუკაციების ეროვნული კომისიის უფლებამოსილებას, ფუნქციებს და საქმიანობის წესს
 • საქართველოს კომინუკაციების ეროვნული კომისიის მიმართ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ანგარიშვალდებულების პირობებს და კანონის დარღვევისათვის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ სანქციების გამოყენების პირობებსა და ოდენობებს
 • მაუწყებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს

 

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს  კანონი

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2009 წლის 12 მარტის დადგენილებით დამტკიცებული „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი”

 

„მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“ მიღებულია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად და განსაზღვრავს:

 •  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ პროგრამის მომზადებისა და გადაცემის პრინციპებს, წესებსა და სახელმძღვანელო რეკომენდაციებს. ამასთან,

ა) მაუწყებლობის პრინციპები განსაზღვრავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროფესიულ სტანდარტებს და სავალდებულოა შესასრულებლად;

ბ) წესები განსაზღვრავს „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მოთხოვნებს, რომლებიც დაცული უნდა იქნას საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ამოცანების შესასრულებლად;

გ) სახელმძღვანელო რეკომენდაციები არის მეთოდური მითითებები (ხერხები და საშუალებები), რომელთა გამოყენებით საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეუძლია დაიცვას „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსით“ დადგენილი პრინციპები და წესები. რეკომენდაციები ეხმარება საზოგადოებრივ მაუწყებელს მომსახურების  წესების, პირობების, ეთიკური ნორმებისა და პროფესიული სტანდარტების განსაზღვრასა და გაუმჯობესებაში. სახელმძღვანელო რეკომენდაციები ასევე ეხმარება ჟურნალისტებს, რედაქტორებს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს სამაუწყებლო საქმიანობის პროცესში წარმოშობილი ეთიკური საკითხების გადაწყვეტაში, საყოველთაოდ აღიარებული პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად.

 • თვითრეგულირების მექანიზმის ფარგლებში „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის“ მოთხოვნების დარღვევებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი საჩივრების განხილვის წესს
 • სამაუწყებლო რეკლამის განთავსებისა და სასპონსორო მომსახურების გაწევის პირობებს
 • მაუწყებლობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი

 • საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი მიღებულია 2006 წელს და ორიენტირებულია როგორც მომხმარებლის უფლებების, ასევე მაუწყებლისა და მისი ჟურნალისტების უფლებების დაცვაზე.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. შესაბამისად, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით. კოდექსი არეგულირებს:

 • ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის ზოგად დებულებებს
 • საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებს
 • ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ფორმებს, რეკვიზიტებს, მისი მიღებისა და გამოცემის წესებს, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის არარა აქტად აღიარების, ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხადების პირობებს და წესებს
 • ადმინისტრაციული ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებულ საკითხებს
 • ადმინისტრაციული წარმოების სახეებს
 • კოდექსით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებს

 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტები (2018-2021)

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, „კანონი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას სახელმწიფო უწყებებისგან და თავისუფლებას პოლიტიკური და არსებითი კომერციული გავლენისგან“ (მუხლი 17.6; ძალაში შევა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ).

მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი საზოგადოებრივ მაუწყებელს ავალდებულებს, მიაწოდოს საზოგადოებას პოლიტიკური და კომერციული გავლენისაგან თავისუფალი, საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი, მრავალფეროვანი პროგრამები (მუხლი 15). კანონის მე-16 მუხლში მოცემულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის შინაარსობრივი ვალდებულებები კონკრეტული ჩამონათვალის სახით.

ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულებისას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელმძღვანელობს პროგრამული პრიორიტეტებით – მაუწყებლის ნორმატიული დოკუმენტით, რომელსაც ქმნის და ამტკიცებს სამეურვეო საბჭო (მუხლი 20). პროგრამული პრიორიტეტები მიიღება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

პროგრამული პრიორიტეტები, რომლებიც სამეურვეო საბჭომ 2015 წელს შეიმუშავა, არეგულირებდა მაუწყებლის 2015-2016 წლების საქმიანობას. შემდგომში მათი მოქმედება 2018 წლის 20 აგვისტომდე გაგრძელდა. ახალი პროგრამული პრიორიტეტები, რომლებიც ამ დოკუმენტით განისაზღვრა, განკუთვნილია სამწლიანი პერიოდისთვის და მოიცავს 2018-2021წლებს, თუმცა ამ სამი წლის განმავლობაში მოსალოდნელია დოკუმენტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა მისი შემდგომი განვრცობის მიზნით.

დოკუმენტი მომზადებულია 2014-2016 წლებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, რომლებიც ინარჩუნებს ვალიდურობას („საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ დამოკიდებულება და მაუწყებლის გაუმჯობესების გზების იდენტიფიკაცია“, 2014-2015; „სატელევიზიო ბაზრის კვლევა“ – სატელევიზიო აუდიტორიის სეგმენტაცია, – 2016 წლის მაისი.)

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულება

დებულებით განსაზღვრულია:

 • სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიზნები და საქმიანობის საგანი
 • სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სტრუქტურა
 • სამეურვეო საბჭოს და გენერალური დირექტორის ფუნქციები
 • საზოგადოებრივი საბჭოს შექმნის და საქმიანობის წესი
 • ფინანსები, ბიუჯეტი და აუდიტი
 • საზოგადოებრივი მაუწყებლობის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ შრომის შინაგანაწესი

 • შრომის შინაგანაწესი არეგულირებს სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელს“ და მის თანამშრომლებს შორის შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებს

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი

 

 • I სამეურვეო საბჭოს მისია და დამოუკიდებლობა

1.1. სამეურვეო საბჭოს მისია
1.2. სამეურვეო საბჭოს სტატუსი და დამოუკიდებლობის გარანტიები
1.3. სამეურვეო საბჭოს ანგარიშვალდებულება

 • II სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა, სტრუქტურა და ფუნქციები

2.1. სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობა
2.2. სამეურვეო საბჭოს აპარატი
2.3. სამეურვეო საბჭოს ძირითადი ფუნქციები
2.4. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის ფუნქციები
2.5. სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილებები

 • III სამეურვეო საბჭოს საქმიანობის ფორმები და წესი

3.1. სამეურვეო საბჭოს საქმიანობის ფორმები
3.2. პროგრამული პრიორიტეტების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების განსაკუთრებული წესი
3.3. სამეურვეო საბჭოს სხდომის მოწვევა და კვორუმი
3.4. სამეურვეო საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი
3.5. სამეურვეო საბჭოს საქმიანობის საჯაროობა და გამჭვირვალობა
3.6. სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე წესრიგის დაცვა
3.7. სამეურვეო საბჭოს დოკუმენტები
3.8. სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილების რეკვიზიტები
3.9. სამეურვეო საბჭოს სხდომის ოქმი