ტეგი: სოსო გალუმაშვილი

ბიზნესი COVID-19-ის პირობებში
ჩინეთიდან სხვა ქვეყნებში წარმოების გადატანის პერსპექტივა
საგრანტო პროგრამა COVID-19-ის საპასუხოდ
#COVID19 და საფინანსო სექტორის გამოწვევები #LIVE
ბიზნესი კორონავირუსის პირობებში #LIVE
სამმაგი კრიზისი და საქართველო
#COVID19 და სოფლის მეურნეობა #LIVE
„ბიზნესპარტნიორი“ ერთი წლისაა
კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე #LIVE
კორონავირუსი და მიკროსაფინანსო სექტორი
COVID-19 და კადრების შენარჩუნების პრობლემა კერძო სექტორში
კორონავირუსი და კრეატიული ინდუსტრია
კორონავირუსის გამო დახურული რესტორნები და კაფე-ბარები
გერმანიის დახმარება საქართველოს
თანამედროვე ტექნოლოგიები სამშენებლო სექტორში
ქართული ღვინო და საექსპორტო ბაზრები
„500 სტარტაპი“ – ახალი შესაძლებლობა ბიზნესისთვის
ქვეყნის მაკროეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა
დუალური განათლება და მისი შედეგები
აბასთუმნის რეაბილიტაცია და მუნიციპალური განვითარების ფონდის გეგმები