ტეგი: ცვანციკა

ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ორი გამოსახულების ჯამისა და სხვაობის კვადრატი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - საერთო მამრავლის ფრჩხილებს გარეთ გატანა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფრჩხილების გახსნა
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ერთნიშნა რიცხვების შეკრება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მთელი რიცხვები, რიცხვის მოდული
​ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - რიცხვითი წრფე, უარყოფითი რიცხვები, რიცხვის მოდული
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ​გეომეტრიის საწყისი ცნებები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - პროპორცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - რიცხვის პროცენტი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - წილადების გამრავლება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - მოქმედებები შერეულ რიცხვებზე
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ორი რიცხვის საერთო უმცირესი ჯერადი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - შერეული რიცხვები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - წილადი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ნატურალური რიცხვები
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ვებ პროექტი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ვებ პროექტი