ტეგი: ცვანციკა

ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კენტი ფუნქცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფუნქცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ლუწი და კენტი ფუნქცია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - Y=X² ფუნქციის გრაფიკი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფუნქციის ცნება (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფუნქციის ცნება (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფუნქციის ცნება (I ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამოსახულების გამარტივება
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ფესვი √2-დან ირაციონალური რიცხვია
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ირაციონალური რიცხვი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - კვადრატული ფესვი
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამოსახულების გამარტივება (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამრავლების შემოკლებული ფორმულები (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამრავლების შემოკლებული ფორმულები (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამოსახულების გარდაქმნა (III ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამოსახულების გარდაქმნა (II ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - გამოსახულების გარდაქმნა (I ნაწილი)
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - ტესტები
ამოცანების ამოხსნა წრფივი განტოლების გამოსახულებით
ცვანციკას ონლაინ გაკვეთილები - განტოლებათა სისტემის ამოხსნა ჩასმის ხერხით