Адырга: Импыҵaхaлоу Аҧсны

Ҳавиер Коломина - НАТО Қырҭтәыла Аҧснытәи арегион аҿы имҩаҧгаз алхрақәа иазханаҵом
Сергеи Лавров  импыҵахалоу Аҧсни Аахыҵ Уаҧстәылеи де-факто адәныҟатәи аусқәа рминистрцәа дырҧыланы,  «ашәарҭадара аганахьала Европа иҟоу аҭагылазаашьа» иазкны драцәажәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра  - Импыҵахалоу Аҧсны ацҳаражәҳәаҩи Сириа иҟоу Китаи ацҳаражәҳәаҩи Дамаск реиҧылара иадҳәаланы Қырҭтәыла иҟоу Китаи ацҳаражәҳәаҩ иҟны акоммуникациа иҟан
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу Аҧсны де-факто анапхгара рыӡбарала, ауаа  ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьыл ашҟа аиасра азин рымам
Иракли Бебуа иуацәа Қырҭтәыла аиҳабыра ахыбра аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧыргеит
Хабарда иӡыз хәык рыҧсыбаҩқәа импыҵахалоу Аҧснынтә иааргеит, апанихида мҩаҧысуеит Самеба аныхабаа аҿы
Аҳәынҭминистр лаппарат - Егрытәи ацҳаҿ иҟоу аиасырҭа аартуп, импыҵахалоу Аԥснытәи арегион иқәынхо ауааԥсыра аиасра рылшоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадра амаҵзура – Иахьа инаркны, импыҵахалоу Аҧснынтә Қырҭтәыла ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьылахь аиасра рылшоит аиҭаҵра азин змоу ауааҧсыра зегьы
АИХ ишаарыцҳаз ала, импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 42 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Аих ишаарыцҳаз ала, импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 60 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 17 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 22 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 26 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 53 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  27 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, пациентк дыҧсит  
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 24 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 22 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 38 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, пациентк иԥсҭазаара далҵит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 39 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, ҩыџьа апациентцәа рыԥсҭазаара иалҵит
Аих ишаарыцҳаз, импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 52 афакт ҿыцқәа аарҧшуп