Хабарда иӡыз хәык рыҧсыбаҩқәа импыҵахалоу Аҧснынтә иааргеит, апанихида мҩаҧысуеит Самеба аныхабаа аҿы
Хабарда иӡыз хәык рыҧсыбаҩқәа импыҵахалоу Аҧснынтә иааргеит, апанихида мҩаҧысуеит Самеба аныхабаа аҿы

1990-тәи ашықәсқәа рзы Аҧсны иҟалаз аибашьра аан хабарда изыӡ хәҩык ауааҧсыра рыҧсыбаҩқәа импыҵахалоу Аҧснынтә иааргеит —  Қырҭтәыла Актәи аканал ари атәы азаарыцҳаит Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр иаппарат аҟынтә.

Аусбарҭа адырра ала, зыҧсыбаҩқәа  ааргаз хәҩык рҟынтә ҩыџьа аруаа роуп.

Атәылауаҩратә панихида мҩаҧысуеит Самеба аныхабаа аҿы, нанҳәа 13 асааҭ  17:00 инаркны, иара убас, нанҳәа 14 асааҭ  11:00 инаркны асааҭ  14:00-нӡа.

Зыхьӡ еилкаау аҧсцәа руаӡәы арратә ҳаҭырла анышә дарҭоит нанҳәа 14 асааҭ  15:00 рзы, Диҕоми иҟоу аешьаратә нышәынҭраҿы.