Саломе Зурабишвили - Украинеи Молдовеи Евроеидгыла алалара амҩан ирымоу ақәҿиарақәа рыдысныҳәлоит
Саломе Зурабишвили - Украинеи Молдовеи Евроеидгыла алалара амҩан ирымоу ақәҿиарақәа рыдысныҳәлоит

Евроеидгыла ацҳаражәҳәҩцәа Украинеи Молдовеи ралаларазы аиҿцәажәарақәа рформат азы еиқәшаҳаҭхеит. Ари ахҭыс иадҳәаланы аҳәамҭа ҵалҵеит Қырҭтәыла ахада.

„Украинеи Молдовеи Евроеидгыла алалара амҩан ирымоу ақәҿиарақәа рыдысныҳәлоит. Ахада Володимир Зеленскии ахада Маиа Сандуи гәык-ԥсык ала ирыдысныҳәалоит ари аихьӡара ду. Хара имгакәа ақырҭуа ажәларгьы ари ахырхарҭала ақәҿиара аиуеит ҳәа сақәгәыӷуеит”,  – илҩит асоциалтә каҭаҿы Саломе Зурабишвили.