Иракли Ҕарибашвили Катартәи Аинвестициатә уаажәларра анагӡаратә директор диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Катартәи Аинвестициатә уаажәларра анагӡаратә директор диҧылеит

Қырҭтәыла аинвестициатә лагылазаареи, атәыла афинанстә центрс ашьақәыргылара аперспективеи, Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаҧыргараны иҟоу аконкреттә уснагӡатәқәеи ирылацәажәеит  Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии Катар Аинвестициатә уаажәларра анагӡаратә директор Мансур бин Ибраҳим аль Маҳмуди реиҧылараҿы.

Аиҧылараҿы ишазгәаҭаз ала, ҩ-тәылак аекономикеи, ахәаахәҭреи, аинвестициақәеи аусхкқәа рҿы қәҿиарала ус еицыруеит,  еиуеиҧшым аинвестициатә проектқәа рынагӡара иазыхиоуп. 

 

Акомментари аҟаҵара