Иракли Бераиа Румынтәыла аҧыза-министр  Николае Чуке диҧылеит
Иракли Бераиа Румынтәыла аҧыза-министр  Николае Чуке диҧылеит

Атәылахьчареи ашәарҭадареи рзы акомитет ахантәаҩы Иралки Бераиа анапхгара ззиуа Қырҭтәыла апарламенттә делегациа Румынтәыла аҧыза-министр  Николае Чуке иҧылеит.

Апарламент апресс-маҵзура адыррала, аиҧылараҿы  ирылацәажәеит ҩ-тәылак рпартниорреи, атәылахьчареи ашәарҭадареи  аусхкы аҿы аусеицуреи, Украинаҿ урыстәылатәи агрессиеи Амшын еиқәа арегиони аҩадаатлантикатә қәыҧшылареи рзы ари аибашьра иамоу анырреи.

Румынтәыла аҧыза-министр иаҵшьны иазгәеиҭеит Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи, Евроеидгылеи НАТОи рахь аинтеграциеи дшадгыло.

Ақырҭуа аган аҟынтә аиҧылара рхы аладырхәит  атәылахьчареи ашәарҭадареи рзы акомитет ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ  Владимир Чачибаиеи, адәныҟатәи еизыҟазаашьақәа рзы акомитет ахантәаҩы ихаҭыҧуаҩ  Давиҭ Зилфимиани,  Румынтәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Николоз Николозишвилии.