Илиа Дарчиашвили Европа ахеилак амаӡаныҟәгаҩ хада дылҧылеит
Илиа Дарчиашвили Европа ахеилак амаӡаныҟәгаҩ хада дылҧылеит

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили,  ЕАР Ассамблеиа Хада   77-тәи асессиа аҳәаақәа ирҭагӡаны,   Европа ахеилак амаӡаныҟәгаҩ хада  Мариа  Пеичинович Бурич дылҧылеит.

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адыррала,  Илиа Дарчиашвилии Мариа Пеичинович Буричи Қырҭтәылеи  Европа ахеилаки русеицура иалацәажәан,  иаҵшьны иазгәарҭеит ари аиҿкаара Қырҭтәыла адемократиатә аҿиара апроцесс аҿы иҟанаҵо алагала ду.

«Хшыҩзышьҭра ҷыда рызун урыстәыла-қырҭтәылатәи аимаки,  импыҵахалоу арегионқәа рҿы аҭагылазаашьеи,  аҭынчмҩала аимак аҭыҧқәҵара апроцесс аҿы Европа ахеилак инанагӡо ароли, аимак амшала еиҟәшоу ажәларқәа рыбжьара агәреибагара аиҭашьақәыргылара апроцесс аҿы ари аиҿкаара агуманитартә алахәызаареи.

Амаӡаныҟәгаҩ хада Қырҭтәыла анапхгара ҭабуп ҳәа ралҳәеит  Украина адгыларазы Европа ахеилак имҩаҧнаго ауснагӡатәқәа рылахәызааразы», — иануп Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра адырраҿы.