Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 18 828-ҩык рыдбалан, иҧсит 355-ҩык aпaциентцәa
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 18 828-ҩык рыдбалан, иҧсит 355-ҩык aпaциентцәa

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 18 828-ҩык рыдбалан, иҧсит 355-ҩык aпaциентцәa. Аинформациа Урыстәыла анапхгара аӡбарала иаҧҵаз авебдаҟьа ҷыда ианылеит.

Абҵара 3 рзы иҟоу адыррақәа рыла, Урыстәыла aкоронaвирус ирыдбалан  1,6 миллионҩык иреиҳаны aуaaҧсырa,  миллион 251  000 -ҩык иреиҳаны ачымазара иалҵхьеит, 28 828-ҩык иҧсит.