Адырга: aкоронaвирус

Иване Чхаиӡе - Акоронавирус ареспиратортә вирусқәа ркатегориахь ииасит
Адукат ишааицҳаз, Михеил Саакашвили акоронавирус изышьақәдырӷәӷәеит
Амедиа адыррала, Евроеидгыла ари аиҿкаара иалоу атәылақәа рахь ааҧхьара ҟанаҵеит Китаинтә инеиуа апассаџьырцәа рҟны „ковид-19“ азы атестирра зыршҳаҭуа адокумент гәарҭаларц  
Агәабзиарахьчаразы адунеитә аиҿкаара Китаи ахь ааԥхьара ҟанаҵоит апандемиа иазкны иҵабыргыцәҟьоу адыррақәа аладырҵәарц
Reuters – Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла Иапониа акоронавирус амшала иҧсит  415ҩык, уи арекордтә арбагоуп
Ԥхынҷкәын азы Китаи 250 миллион ҩык акоронавирус рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла Китаи аҟны 40 052-ҩык акоронавирус рыдблан
Китаи аковид амзызла ишьақәгылоу аԥкрақәа раԥыхразы аҿагыларатә акциақәа нагӡоит, адемонстрантцәа Си Ӡинпин инапынҵақәа рышьҭаҵара идҵаны иқәдыргылоит
Китаи, Синӡиантәи апровинциаҿ, акоронавирус амзызла иҟаз алокдаун иахҟьаны, аҿагыларатә акциа мҩаԥган
Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр акоронавирус иазку мызктәи астатистика аланарҵәоит
Аиҳабыра рықәҵара инақәыршәаны, акоронавирус ҿызкааз ауаҩҧсы иҟны аимадара ашьҭахь аҽыҧхьакразы ахыдҵа аҧыхуп
Ҳаԥхьаҟа аковидстатистика мызкы ахь знык ирҿыцхоит
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 787 -ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 14 257-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 13 737-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 14 486-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 595-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 12 329-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 338-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 12 766-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 12 729-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 11 199-ҩык
Иҳаҩсыз амчыбжь азы, Қырҭтәыла акоронавирус 11 802-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 10 233-ҩык
Аҵыхәтәантәи амчыбжь азы Қырҭтәыла акоронавирус   10 253 афактқәа аарҧшуп,  7 508ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит
Џьо Баиден акоронавирус ҿикааит