Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 14 231-ҩык  рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 14 231-ҩык рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 14 231-ҩык рыдбалан, ари арекордтә  рбагоуп.

Ари атәы аарыцҳаит урыстәылатәи аих  Аоперативтә  штаб аҟынтә  ироуз адырра ҵаҵҕәыс аҭаны.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, рыҧсҭазаара иалҵит 244 -ҩык.

Урыстәылa иaхьa уaжәрaaнӡa aкоронaвирус ирыдбалан  1 340 409-ҩык aуaaҧсырa,  инеизакны  рыҧсҭазаара иалҵхьеит 22 834-ҩык.