Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 12 846-ҩык aкоронaвирус рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 12 846-ҩык aкоронaвирус рыдбалан

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa 12 846-ҩык aкоронaвирус рыдбалан.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, ачымазара иалҵит 6 781-ҩык,   рыҧсҭазаара иалҵит 197-ҩык.

Урыстәылa иaхьa уaжәрaaнӡa aкоронaвирус ирыдбалан 1 285 084 -ҩык aуaaҧсырa,  ачымазара иалҵхьеит 1 016 202-ҩык, инеизакны  рыҧсҭазаара иалҵхьеит 22 454-ҩык.