Амиран Гамҟрелиӡе  - Аҧкрақәа ҟалом
Амиран Гамҟрелиӡе  - Аҧкрақәа ҟалом

Ачымазарақәа рхылаҧшра амилаҭтә центр анапхгаҩы   Амиран Гамҟрелиӡе ишиҳәаз ала, атәылаҿы аҧкрақәа рышьақәыргылара ргәы иҭам.

Гамҟрелиӡе иажәақәа рыла, Акоординациатә хеилак абжьагара хада – авакцинациа ауп. Иара ишиҳәаз ала, авакцинациа мацаралоуп апандемиа ахыркәшара злаҟало.

«Аҧкрақәа ҟалом.  , Акоординациатә хеилак абжьагара хада – авакцинациа ауп. Избанзар, авакцинациа аинфекциа аларҵәара ааннакылоит. Абустеризациагьы аҵакы ду амоуп.  Абустер шаҟа ирацәаны иҟарҵо аҟара иаҳа ҳҭынчзаауеит, аинфекциа аларҵәара аанкылара ҳалшоит. Абустер-доза 6,4% ауааҧсыра мацароуп иҟазҵаз, уи даараӡа имаҷуп.  1 200 000ҩык иреиҵамкәа абустер-доза ҟарҵароуп.

Апандемиа ахыркәшаразы мҩа заҵәык ауп иҟоу  — авакцинациа», — иҳәеит Амиран Гамҟрелиӡе.