Адырга: Амирaн Гaмҟрелиӡе

Амиран Гамҟрелиӡе - Атәылаҿ акоронавирус аларҵәара ашыкьымҭа ҳамоуп
Амиран Гамҟрелиӡе  - Аҧкрақәа ҟалом
Амиран Гамҟрелиӡе – Акоронавирус активтә фактқәа даараӡа ирацәоуп
Амиран Гамҟрелиӡе  - Аштамм ҿыц ирласны алаҵәара иаҿуп, иахьа иаарҧшыз афактқәа рҟынтәи 10 наӡынак  "Омикрон" ауп
Амиран Гамҟрелиӡе  - Қырҭтәыла аҩныҵҟа   «Омикрон» аларҵәара иалагеит
Амиран Гамҟрелиӡе  - Абустеризациа ауп раҧхьа иргыланы ишәыбжьааго
Амиран Гамҟрелиӡе  - Ҩынтә алаҵа ҟазҵаз ауааҧсыра зегьы хымҧада "абустертә доза" ҟарҵароуп
Амиран Гамҟрелиӡе  - "Омикрон" аштамм аарҧшра амшала аепидҭагылазаашьа иаалырҟьаны еицәахап  ҳәа сыҟам
Амиран Гамҟрелиӡе - Уахынлатәи аклубқәа раартра садгылом
Амиран Гамҟрелиӡе  -  Қырҭтәыла «Омикрон»  макьана иаарҧшым, еиҧҟьарада амониторинг мҩаҧаагоит
Амиран Гамҟрелиӡе - Иахьазы Қырҭтәыла абустердоза рзыҟаҵоуп 6000-ҩык рҟынӡа
Амиран Гамҟрелиӡе  - Ҳара, ҳҳәатәы еиқәшәаны, асабрадақәа ныҟәаагалар, ажьырныҳәанӡа даҽа  200-300ҩык еиқәҳархоит
Амиран Гамҟрелиӡе  - Агоспитальтә сектор аҿы аҭыҧқәа иҟам, анҭыҵтәи агоспитальқәа ҳҭаххар ҟалап
Амиран Гамҟрелиӡе  - Акоординациатә хеилак уаҵәтәи аилатәараҿы  аӡбарақәа рацәа ҳадаҳкылоит
Амиран Гамҟрелидзе – Иахьазы акоронавирус аҽыхьчаратә вакцинациа наӡа иахысхьеит  12 инаркны 15 шықәсанӡа зхыҵуа  106ҩык ахәыҷқәа
Хәажәкыра-цәыббразы иҟоу адыррақәа рыла, алаҵа ауаҩы дахьчоит  90%-ла,  акоронавирус амшала иҧсыз рҟынтәи 98,95% апациентцәа алаҵа ҟазымҵаз роуп
Амиран Гамҟрелиӡе - Қырҭтәыла акоронавирус аштамм ҿыц макьана аарԥшым
Амиран Гамҟрелидзе – Ақыҭауаа ишырҳәаз ала, авакцинациа хымҧадатәи аҟазшьа аиур, алаҵа ҟарҵоит
Амиран Гамҟрелиӡе - Апрогнозқәа ҽеим, иџьбароу аӡбара ҟаҵатәуп
Аҵыхәтәантәи дыррақәа рыла, Қырҭтәыла Covid-19 ҩынтә зыхьыз жәаҩык рҟынӡа иҟоуп