სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#502; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრა მაუწყებლის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის ბიუჯეტის ოდენობა შეადგენს 882 300 (რვაას ოთხმოცდაორიათას სამასი) ლარს, რომლიდანაც სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისათვის გამოყოფილი თანხა შეადგენს 588 200 (ხუთას ოთხმოცდარვაათას ორასი) ლარს

დატოვე კომენტარი