სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #466; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ სერვერების და სანახი მასივების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებაზე და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე” ქვეპუნქტის თანახმად,

თანხმობა მიეცეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, ტექნიკურ გადაიარაღებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების ფარგლებში, სერვერების და სანახი მასივების შესასყიდად, გამოაცხადოს ელექტრონული ტენდერი (სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 853 810 (რვაას ორმოცდაცამეტი ათას რვაას ათი) ლარი და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.

დატოვე კომენტარი