სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #465; სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2008 წლის 28 ივლისის N108 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული, სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დებულების მე-4 მუხლის 4.3. პუნქტის საფუძველზე:

1. დამტკიცდეს სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი, დანართი 1-ის შესაბამისად.
2. სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტი ამოქმედდეს სამეურვეო საბჭოს მიერ მისი დამტკიცებისთანავე.

დატოვე კომენტარი