სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #439; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ კომპანიისგან შპს TVC Georgia სტუდიური მულტიმედიური დეკორაციის (საინფორმაციო ვიდეო კედლებისა და მულტიმედიური გამოსახულების სისტემის) შესყიდვაზე თანხმობის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2018 წლის 10 დეკემბრის #4953/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,

მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორს, რათა სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა” კომპანიისგან შპს „TVC Georgia” შეისყიდოს (შესყიდვის ღირებულება შეადგენს 1 150 000 (ერთი მილიონ ასორმოცდაათი ათასი) ლარს) სტუდიური მულტიმედიური დეკორაცია (საინფორმაციო ვიდეო კედლებისა და მულტიმედიური გამოსახულების სისტემა) და აღნიშნულ კომპანიასთან მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.

დატოვე კომენტარი