სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #421; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ; იხ. დანართი #1 და #2

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ;

 

დანართი #1:

  1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა
  2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და და მართვის ამოცანები
  3. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები
  4. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები
  5. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები
  6. საქმიანობის შეფასების საზომები

 

დანართი #2:

ინფორმაცია სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ (ცნობა საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ)

 

დატოვე კომენტარი