სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #415; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ვინაიდან, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის ბიუჯეტის ოდენობა შეადგენს 669 645 (ექვსას სამოცდაცხრაათას ექვსას ორმოცდახუთი) ლარს, რომლიდანაც სამეურვეო საბჭოს წევრების ჰონორარებისთვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 446 430 (ოთხას ორმოცდაექვსიათას ოთხას ოცდაათი) ლარს

„მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის ჰონორარი განისაზღვროს თვეში 5 800 (ხუთიათას რვაასი) ლარის ოდენობით;
2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ჰონორარი განისაზღვროს თვეში 4 800 (ოთხიათას რვაასი) ლარის ოდენობით;
3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მეურვის ჰონორარი განისაზღვროს თვეში 3 800 (სამიათას რვაასი) ლარის ოდენობით;
4. წინამდებარე გადაწყვეტილება ძალაშია 2018 წლის პირველი მაისიდან.

დატოვე კომენტარი