სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #407; მოქალაქე ზვიად რატიანის საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ

საბჭომ საჩივრის განხილვის შემდეგ დაადგინა:

1. მოქალაქე ზვიად რატიანის საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს
2. წინამდებარე გადაწყვეტილება საბოლოოა და სასამართლოში ან/და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში არ საჩივრდება

დატოვე კომენტარი