სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 16 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის ფარგლებში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ (ს/კ 204858163)  მიერ სს თიბისი ბანკიდან (ს/კ 204854595) სესხის აღებისა და ასევე, საბანკო გარანტიის ხელშეკრულებების გაფორმების თაობაზე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებების დადასტურება;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა;

3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ დებულებაში შესატანი ცვლილების შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება; (ცვლილება ეხება სამეურვეო საბჭოს წევრთა ჰონორარისა და  საბჭოს ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო ხარჯების დამტკიცებას, განკარგვას და შეფასებას);

4. მიმდინარე საკითხები.

 

დატოვე კომენტარი