სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 29 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მოქმედი თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით, სამეურვეო საბჭოს ახალი თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის მესამე და მეოთხე კვარტლის ანგარიშის მოსმენა;

3. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხი;

4. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი