სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 13 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. მოქალაქე ნიკოლოზ ოდიკაძის მიერ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე წარმოდგენილი საჩივრის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება (იხ.დანართი);

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი