სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტები (პროექტი)

შინაარსი:

  1. პროგრამული პრიორიტეტების სამართლებრივი სტატუსი და სტრუქტურა
  2. მაუწყებლის ზოგადი ორიენტირები და და მართვის ამოცანები
  3. მაუწყებლის ძირითადი სამოქმედო პრიორიტეტები
  4. მაუწყებლის შინაარსობრივი პრიორიტეტები
  5. პროდუქციის მიწოდების გზები, პლატფორმები
  6. საქმიანობის შეფასების საზომები

 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #421; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

ინფორმაცია სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების განსაზღვრასთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ (ცნობა საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ)

დატოვე კომენტარი