სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ აცხადებს კონკურსს მის საკუთრებაში არსებული სასადილო ფართის იჯარის ფორმით გაცემის მიზნით

იჯარით გასაცემი უძრავი ქონების მახასიათებლები:

უძრავი ქონების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #68.

ფართი: 217 კვ/მ ფართი (ს/კ 01.14.14.009.052) და გარე ტერასა – 30 კვ/მ ფართი.

სახეობა: არასაცხოვრებელი, საზოგადოებრივი კვების ობიექტი.

მიზნობრიობა: სასადილოს ორგანიზება.

დატოვე კომენტარი