სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2016 წლის ანგარიში
  • შესავალი
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამაუწყებლო პოლიტიკა
  • მიმდინარე და სამომავლო პროგრამული პრიორიტეტები
  • განხილული საჩივრების რაოდენობისა და შინაარსის შესახებ
  • მიმდინარე და სამომავლო პროგრამათა განრიგი
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის მომავალი წლის ბიუჯეტი
  • საზოგადოებრივი აზრისა და სამაუწყებლო ბაზრის კვლევის შედეგები
  • საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
  • შიდა და გარე აუდიტების დასკვნები.
დატოვე კომენტარი