კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამა „ქართული თვითმყოფადობა“