ტეგი: ტელესკოლა - მათემატიკა

მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - სინუსებისა და კოსინუსების თეორემა #ტელესკოლა
მათემატიკა, VI კლასი - ათწილადები; მარტივი მაგალითები #ტელესკოლა
მათემატიკა, IV კლასი - სიგრძის საზომი ერთეულები #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - მოქმედებები რიცხვებზე. ამოცანების ამოხსნა #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - რიცხვითი სხივი; ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, II კლასი - განახევრება #ტელესკოლა
მათემატიკა, I კლასი - შეკრება და გამოკლება 5-ის ფარგლებში #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - პითაგორას თეორემა. ტრიგონომეტრია და გეომეტრია. ნაწილი 2 #ტელესკოლა
მათემატიკა X კლასი - მობრუნება, მსგავსების გარდაქმნა #ტელესკოლა
მათემატიკა VIII კლასი - პარალელოგრამი; ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, III კლასი - სამნიშნა და ოთხნიშნა რიცხვების ჩაწერა და წაკითხვა #ტელესკოლა
მათემატიკა XI კლასი - სიბრტყისა და წრფის მართობულობა #ტელესკოლა
მათემატიკა IX კლასი - კვადრატული ფუნქცია. კვადრატული უტოლობა #ტელესკოლა
მათემატიკა, აბიტურიენტის დრო - პითაგორას თეორემა. ტრიგონომეტრია და გეომეტრია, ნაწილი 1 #ტელესკოლა
მათემატიკა, VI კლასი - ათწილადი #ტელესკოლა
მათემატიკა, IV კლასი - ამოცანები „დროზე“; ისრებიანი და ელექტრო საათი #ტელესკოლა
მათემატიკა VII კლასი - დადებით და უარყოფით რიცხვებზე მოქმედებები #ტელესკოლა
მათემატიკა, V კლასი - სააზროვნო ამოცანები #ტელესკოლა
მათემატიკა, II კლასი - გაორმაგება #ტელესკოლა
მათემატიკა, I კლასი - ორნიშნა და ერთნიშნა რიცხვები; რიცხვი 10 #ტელესკოლა