Адырга: Михaил Сaaкaшвили

Михаил Саакашвили -  Ажәлар рҭаххара аазырҧшыша, Евроеидгыла ахылаҧшрала  алхрақәа мҩаҧызгаша атехникатә еиҳабыра еиҿкаатәуп
Польша апарламент авице-спикер ишылҳәаз ала, лара Михаил Саакашвили иҧыларазы мап лцәыркит
Михаил Саакашвили ила аҳәаа ахысра аус азы аҵыхәтәантәи аӡбаратә аилатәара мҩаҧгахоит аклиника «Вивамеди» аҿы
Михаил Саакашвили – Аҧсуаа хымҧада ирыдаагалароуп ақырҭуа-аҧсуа федерациа аҧҵара Қәҭешь  центрс иҟаҵаны
Николоз Ҟиҧшиӡе  - Сара Михаил Саакашвили иҳақьымцәа сырҧылеит, аоптималтә хәышәтәра изымҩаҧыргоит ҳәа ҳгәы иаанагоит
Рати Брегаӡе – Зус рыӡбаз абаандаҩы аҳәаанырцәҟа ииагара закәаным, уи аҩыза апрецедент иҟам 
Карл Харцель – Михаил Саакашвили игәабзиаразы аҭак рыҧхықәуп Қырҭтәыла анапхгара
Баҭым, Михаил Саакашвили ахәшәтәразы аҳәаанырцәҟьа ииагара аҳәарала акциа мҩаҧысуеит
«Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа Михаил Саакашвили аҳәаанырцә ихәышәтәра аҳәарала акциа мҩаҧыргоит
Келли Дегнан – Ҳара Михаил Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа ҳахшыҩ азышьҭны ҳацклаҧшуеит
Рати Брегаӡе  - Саакашвили  аҳауаҿ аҟазаара азин имоуп, аха,  ихатә ҭаххарала ари азин ихы иаирхәом
Келли Дегнан – Қырҭтәыла аиҳабыра рахь ааҧхьара ҟаҳҵоит Михаил Саакашвили игәабзиара иадҳәаланы аомбудсмен иҟалҵаз абжьагарақәа иазҧхьагәарҭарц
Гиули Аласаниа -  Михаил Саакашвили ахәшәтәразы аҳәаанырцәҟьа ииагара ауп ахадаратә ҵакы змоу
Михаил Саакашвили – Зеленски ифильм, бжеиҳарала, спрезидентра аетапқәа рышьаҭала иҭыхуп
Апенитенциартә маҵзура ҷыда  - Зус ӡбоу Саакашвили изы изакәызаалак аҧкрак иҟамызт
Уаҵәы Қырҭтәыла апарламент абиуро аҿы ицәырыргоит Саакашвили иус аилыргара иазку аамҭалатәи акомиссиа аиҿкаара иазку ажәалагала
Михаил Саакашвили – Ахыркәыдҩы  адырҩаҽныҵәҟьа дысзаарышьҭит, аха, аҳақьымцәа срызҧшуижьҭеи хәымш ҵит
Хаҭиа Деканоиӡе – Афракциа алахәылацәа иаҭаху зегьы ҟарҵоит аамҭалатәи аусеилыргаратә комиссиа аиҿкааразы
Каха Калаӡе  - Атәылаҿы аполитикатә кризис иҟам,  "Амилаҭтә ҵысра" аҟны ауп акризис ахьыҟоу
Михаил Саакашвили ила закәандарала аҳәаа ахысра аус азы иаанкылаз ҧшьҩык ауааҧсыра  рхы иақәиҭуп