Адырга: ЕАШ

ЕАШ иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ - ЕАШ аинтересқәа ахаан ирыламызт аҭынчра ашьақәыргылара
ЕАШ Украина 1,2 миллиард доллар ацхыраара апакет ҿыц азалнахуеит
ЕАШ Укриназы 1,2 миллиард доллар арратә цхырара апакет ҿыц иазкны аҳәамҭа ҟанаҵоит
Сергеи Риабков - Урыстәылеи ЕАШ-и реизыҟазаашьақәа иаарту бџьаршьҭыхлатәи аиҿагылара аԥхьа игылоуп
Ентони Блинкен ишааицҳаз, Украина аконтржәылара арҭ амчыбжьқәа рзы иалагаоит
Лаша Хуцишвили аекспорт азҵаарақәа рзы ЕАШ аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ицхырааҩ дԥылеит
Апандемиа амзызла ЕАШ алагалаз аҭагылазаашьа ҷыда аԥыхуп
ЕАШ Украиназы арратә цхыраара апакет ҿыц алхра рыларҳәоит
Џьуаншер Бурҷулаӡе Арлингтон, идырым аруаҩ инышәынҭраҿ ашәҭқәа шьҭаиҵеит
Украина ЕАШ рҟынтә 2.2 миллиард доллар иаҟароу арратә цхыраара апакет ҿыц азалнахуеит
"Вашингтон пост" - Украина америкатәи атанкқәа "Абрамс" 2023 шықәса анҵәамҭазы ма 2024 шықәса алагамҭазы аиуеит
ЕАШ Украина 2.5миллиард доллар арратә цхыраара азалнахит
Кевин Маккарти - Аконгресс ахаҭарнакратә палатаҿ ҭырҵаауеит Аиустициа адепартамент ахада Џьо Баиден ииашамкәа иҵәаху имаӡоу адокументқәа ирызку аус шымҩаԥысуа
Вендат Пател - ЕАШ Михеил Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа икылкааны иацклаԥшуеит
Џьо Баиден имаӡоу адокументқәа рыҵәахра аҵас аилагара аус апрокурор ҷыда ҭиҵааауеит
Аҩны шкәакәа шьақәнарӷәӷәеит имаӡоу адокументқәа даҽа рыхәҭак Вилмигнтон, агараж аҟны шырыԥшааз
ЕАШ Украина арратә цхыраара аҳасабла хмиллиардк иаҟароу ацхыраара азалнахит
ЕАШ аконгресс ахаҭарнакратә палата спикерс далхуп Кеви Маккарти
ЕАШ амш цәгьа амзызла иҭахаз рхыԥхьаӡара 62-ҩык рҟынӡа инаӡеит
CNN - ЕАШ ацентртә аԥшыхәратә агентра анапхгаҩы иахьа Анкараҿ Урыстәыла аԥшыхәра аиҳабы диԥылоит