ЕАШ асенат аҿы Урыстәыла активқәа рконфискациа иазку азакәан иадгылеит
ЕАШ асенат аҿы Урыстәыла активқәа рконфискациа иазку азакәан иадгылеит

ЕАШ асенат аҿы Урыстәыла активқәа рконфискациа иазку азакәан иадгылеит.

Ари азакәан ала аҭоурых аҿы раԥхьаӡа ЕАШ анапхгара алшара роуеит ЕАШ иабашьуа атәыла ацентртә банк активқәа рконфискациазы.

Азакәан инақәыршәаны, ЕАШ алшоит иконфискациа ззыруа активқәа Украина анаҭар.

Асенат адәныҟатәи комитет аҿы имҩаԥгаз аҵәҭаԥсараан, азакәан иадгылеит 20-ҩык асенаторцәа, аӡәы – даҿагылеит.

ЕАШ Асенат адәныҟатәи комитет ахантәаҩы Бен Кардин иҟаиҵаз аҳәамҭала, ЕАШ иҟоу Урыстәыла активқәа 5 миллиард доллар иаҟароуп. Адунеи аҿы иҵаауп 300 миллиард доллар иаҟароу урыстәылатәи активқәа.