Адырга: Аҷaрa

Ақәоура цәгьеи ашторм ҕәҕәеи амшала Баҭымтәи абульвар хәҭак аҧхасҭа ду аиуит
Ақәаршаҩы бааԥс амшала Гуриа аԥхасҭа ду аиуит
Иахьа аҧсылманцәа Рамадан иазгәарҭоит
Аҷара ашьхара асы ҩметрк иаҟароуп, имҩаԥысуеит амҩақәа ррыцқьаратә усурақәа
Аҷара ацитрусқәа рыҭира акоординациатә штаб аусура иалагеит
Иракли  Ҕарибашвили атәыла арегионқәа дрылсуеит
Баҭым Украина адгыларатә акциа мҩаҧысуеит
Баҭым "Амилаҭтә ҵысра" амитинг мҩаԥысуеит
Екатерина Тикараӡе Аҷара аепидемиологиатә ҭагылазаашьа гәалҭоит
Аҷара,  102 шықәса зхыҵуа аҧҳәыс COVID-19 аҽыхьчаратә алаҵа ҟалҵеит
Аҷара атуристтә сезон иахьа аартхоит
Аҷара атуристтә сезон аадыртуеит рашәара 15 рзы
Карл Харцель Аҷара Иреиҳаӡоу Ахеилак ахантәаҩы диҧылеит
Аҷара "Синофарм" алаҵа 70-ҩык рзыҟарҵахьеит
Аполициа хаҭарнакцәа Қобулеҭи зыԥсҭазаара иалҵыз 14 шықәса зхыҵуа аӡӷаб лабду дааныркылеит
Иахьарнахыс Аҷара аҵаратә процесс акласстә уадақәа рҿы нагӡоит
Аҷара акоронавирус амзызла даҽа ҳақьымк иԥсҭазаара далҵит
Аҷара аиҳабыратә ҩны аҧхьа иҟалаз аиҿагылара аан аӡә даанкылоуп, даҽаӡәы иусеилырага иалагеит
Аҷaрa, aиҳaбырa рыҩны aҧхьa aоппозициa aпротесттә aкциa мҩaҧыргоит
Аҷaрa Аиҳaбырa рхыбрa aҧхьa aоппозициaa aҿaгылaрaтә aкциa мҩaҧыргоит