Иракли  Ҕарибашвили атәыла арегионқәа дрылсуеит
Иракли  Ҕарибашвили атәыла арегионқәа дрылсуеит

 

«Ишыжәдыруа ала, алхраҧхьатәи акампаниаан сара активла амуниципалитетқәа зегьы сырҭаауан,  ауаа санрцәажәоз апроектқәа рацәа шымҩаҧааго азы ажәа рысҭеит, убри аҟынтә, иахьа инаркны арегионқәа срылсны,  ауаа сырҧыланы, аусура шцо, апроектқәа шымҩаҧысуа, ақәҿиарақәас иҟоу еилыскаауеит. Атәыла зеџьынџьара аҿиара аласра ацаҳҵароуп, абри ауп иахьа Аҷара свизитгьы зызку», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Кобулеҭи даныҟаз, уаҟа аиҳабыра рнапхгаҩы аҟәаратә цәаҳәа арҽеиратә усурақәа шымҩаҧысуа гәеиҭеит.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала, Қобулеҭи абульвар ҿыц аргылара иалагеит, алагамҭатә етап азы уи километрак аура амазаауеит, анеҩс, Бобоҟваҭи аҟынӡа инаргоит.